Pellanet

Χρονοδιάγραμμα τώρα για τα Φράγματα Αλμωπαίου και Γραμμόσκας

την αγροτική οδοποιία και τα Σχέδια Βελτίωσης Μετά από αίτημα του Γιώργου Καρασμάνη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη (4/12/2012), με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο, με τη συμμετοχή και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η λεπτομερής ενημέρωση του βουλευτή για τις εξελίξεις σε ζητήματα καίριας σημασίας για το Νομό μας, όπως τα Φράγματα Αλμωπαίου και Γραμμόσκας, η αγροτική οδοποιία και τα Σχέδια
Βελτίωσης.
Ο Γιώργος Καρασμάνης χαρακτήρισε το Φράγμα Αλμωπαίου «γεφύρι της Άρτας» καθώς, σύμφωνα με υπουργικές δεσμεύσεις των προηγουμένων Κυβερνήσεων, θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του, ώστε να έχει ολοκληρωθεί το έργο στο τέλος του 2015.
Ο Ειδικός Γραμματέας, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και ότι ο νέος διαγωνισμός τώρα ολοκληρώθηκε, αναδείχθηκε ο μειοδότης μελετητής, η σύμβαση θα υπογραφεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013, με
πρόβλεψη παράδοσης της κύριας μελέτης μετά από 20 μήνες.
Η απάντηση του βουλευτή ήταν ότι στο ζήτημα αυτό, διαπράχθηκε έγκλημα σε βάρος της Πέλλας επισημαίνοντας ότι: Με την τελευταία εξέλιξη, και το 20μηνο και πλέον που θα απαιτηθεί για την κύρια μελέτη, χάθηκε η τρέχουσα προγραμματική περίοδος με αποτέλεσμα να μεταφερθούν τα κονδύλια σε άλλες περιοχές. Συνεπώς πάμε για μετά το 2015 και εφόσον, βέβαια, το νέο ΕΣΠΑ θα προβλέπει κονδύλια για την κατασκευή φραγμάτων. Παρά ταύτα ο βουλευτής δηλώνει ότι θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις μέχρις ότου αυτό το έργο ζωής για το νομό μας, μπει σε τροχιά υλοποίησης.
Για το Φράγμα Γραμμόσκας που θα έπρεπε ήδη να έχει δημοπρατηθεί, αλλά βρίσκεται ακόμη ¨στα χαρτιά¨, η εξήγηση που δόθηκε στον Γιώργο Καρασμάνη ήταν ότι η μελέτη του έργου παρουσιάζει ¨σοβαρές ελλείψεις¨, ο βουλευτής ζήτησε να συνταχθεί επ΄ αυτού άμεσα ενημερωτικό σημείωμα και να σταλεί στο Δήμο Πέλλας για την ανασύνταξη της μελέτης ώστε να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν η δημοπράτηση (και μάλιστα έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή στο Δήμο).
Στο θέμα της αγροτικής οδοποιίας στο Νομό μας, ο Γιώργος Καρασμάνης επισήμανε ότι είχαν εγκριθεί 4 εκατομμύρια για τους Καποδιστριακούς πρώην Δήμους Αριδαίας, Εξαπλατάνου, Μενηίδος και Σκύδρας, ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν προχώρησαν, ενώ είχαν δημοπρατηθεί το 2009 και ο Εδικός Γραμματέας επιφυλάχτηκε να ερευνήσει το θέμα και να δώσει απάντηση στον Βουλευτή.
Επιπλέων ο Γιώργος Καρασμάνης επισήμανε τη μεγάλη καθυστέρηση στην διαδικασία αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης του Π.Α.Α. (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανασυγκρότησης)2007-2013 και μάλιστα, όπως υπογράμμισε, σε μια περίοδο που η χώρα και η οικονομία έχουν απόλυτη ανάγκη επενδύσεων - κυρίως η Περιφέρεια. Ο Ειδικός Γραμματέας τον ενημέρωσε ότι για τα 7.730 Σχέδια βελτίωσης, μέχρι το καλοκαίρι δεν είχε γίνει τίποτα. Μετά ξεκίνησαν οι διαδικασίες και έως σήμερα έχουν αξιολογηθεί τα 5.000 από αυτά έχουν πάρει γνωμοδότηση περίπου τα 2000.
Ο Γιώργος Καρασμάνης για όλα τα παραπάνω θέματα, ζήτησε να του δοθούν λεπτομερή ενημερωτικά σημειώματα για καθένα ξεχωριστά και με επίσημο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων. Τα ενημερωτικά σημειώματα εστάλησαν στον βουλευτή το απόγευμα της Πέμπτης 13 Δεκεμβρίου και επισυνάπτονται, πλην του σημειώματος που αφορά την αγροτική οδοποιία και το οποίο ο Ειδικός Γραμματέας επιφυλάχτηκε να το παραδώσει στο αμέσως προσεχές διάστημα.
ΔΕΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
…………………………………………………………………………………………..

1Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ) ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ».

Η μελέτη του θέματος πρόκειται να ολοκληρώσει τις ήδη υπάρχουσες μελέτες που αφορούν την κατασκευή φράγματος στον π. Αλμωπαίο Ν. Πέλλας, για τη δημιουργία αντίστοιχου ταμιευτήρα με σκοπό την άρδευση γεωργικών εκτάσεων των ευρύτερων περιοχών της πεδιάδας Πέλλας καθώς και την ενίσχυση της οικολογικής παροχής στην περιφερειακή τάφρο Πέλλας. Ειδικότερα στο αντικείμενο περιλαμβάνονται :
1.1. Η συμπληρωματική διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των προτεινόμενων θέσεων από την Α' φάση της μελέτης του φράγματος και η εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών όπως γεωλογικών, γεωτεχνικών, μορφολογικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών.
1.2. Η υποβολή τεκμηριωμένων συνολικά προτάσεων, μετά από αξιολόγηση των προτει-νόμενων θέσεων, του τύπου του φράγματος (λιθόρριπτο με αργιλικό πυρήνα ή πλάκα ανάντη ή και σκληρό ανάχωμα) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλπ.
1.3. Η υποβολή προτάσεων μεταφοράς νερού για την τροφοδότηση της περιφερειακής τάφρου Πέλλας και την αρδευτικών έργων κατάντη πεδιάδας, σε κλίμακα 1:50000 ή άλλη κατάλληλη.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προς εκπόνηση σύμβασης, περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών:

v Μελέτη Yδραυλικών Έργων.
v Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.
v Τοπογραφική μελέτη.
v Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
v Γεωτεχνική μελέτη
v Γεωλογική μελέτη.
v Γεωργική μελέτη
v Συνοπτική μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας.
v Μελέτη ΣΑΥ –ΦΑΥ.
Η μελέτη θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί στην Υπηρεσία σε τρία στάδια:

α. Προμελέτη των έργων του φράγματος και των συναφών έργων εκτροπής, υπερχείλισης, υδροληψίας και εκκένωσης καθώς και των οδικών έργων προσπέλασης.
β. Οριστική μελέτη του φράγματος και των συναφών έργων εκτροπής, υπερχείλισης, υδροληψίας και εκκένωσης, καθώς και των οδικών έργων προσπέλασης.
γ. Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης των έργων. Σύνταξη κτηματολογίου και κτηματολογικών πινάκων.

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της Μελέτης έχει ορισθεί στα συμβατικά Τεύχη σε είκοσι (20) μήνες, περιλαμβανομένων των εγκρίσεων από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Με την με αρ.πρωτ. 4369/21-05-2009 Απόφαση ΥΠΑΑΤ εντάχθηκε πράξη με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ) Ν.ΠΕΛΛΑΣ» στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), του Μέτρου 125Α .1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με Κωδικό 125Α .1/26, ΣΑ 081/8.
Με την με αρ.πρωτ. 10965/16-09-2011 Απόφαση ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του υπόψη διαγωνισμού, με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή 3.797.140,07 € (Με ΦΠΑ)
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τεχνικών προσφορών του υπόψη διαγωνισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών, με ευθύνη της οποίας αυτός διεξήχθη, είχε ορισθεί η 13-12-2011.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 η Επιτροπή συνέταξε και γνωστοποίησε σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Προκήρυξης του Διαγωνισμού το από 1-2-2012 Πρακτικό Ι , το από 6-4-2012 Πρακτικό II και το 3-9-2012 Πρακτικό ΙΙΙ.
Κατά του ανωτέρω Πρακτικού Ι είχαν κατατεθεί η από 8-2-2012 ένσταση διαγωνιζόμενης Σύμπραξης Γραφείων Μελετών , η οποία απορρίφθηκε με την 815/25070/2-3-2012 Απόφαση ΥΠΑΑΤ και σε συνέχεια η από 12-3-2012 Προδικαστική Προσφυγή. Ακολούθησε η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί σκοπώ αναστολής εκτέλεσης της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της ως άνω Προδικαστικής Προσφυγής.
Μόλις με το ΔΠ513/3-12-2012 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μας έγινε γνωστή η παραίτηση της εν λόγω Σύμπραξης από τα δικόγραφο της υπόψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά του Πρακτικού ΙΙ κατατέθηκαν από 17-04-2012 δύο ενστάσεις από διαγωνιζόμενες Συμπράξεις. Με την με αρ. πρωτ. 1764/52643/04-05-2012 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ (ως Προϊσταμένης Αρχής) απορρίφθηκαν οι εν λόγω ενστάσεις. Ακολούθησαν οι από 14-5-2012 Προδικαστικές Προσφυγές και οι από 8-6-2012 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων επί σκοπώ αναστολής εκτέλεσης των τεκμαιρόμενων σιωπηρών απορρίψεων των ως άνω Προδικαστικών Προσφυγών. Επί των υπόψη αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων εκδόθηκαν τα Ν. 793/12-7-2012 και Ν. 792/12-7-2012 Διατακτικά Αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου Αθηνών , απορριπτικά των αιτήσεων αυτών.
Βάσει του Πρακτικού ΙΙΙ μειοδότης της υπόψη σύμβασης είναι η Σύμπραξη «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, INTEGER Α.Ε., NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ & GUD GEOTECHNIK UND DYNAMIK GmbH" με έκπτωση 50,09% και οικονομική προσφορά 1.540.841,17 Ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ). Εκτιμάται, ότι εντός του α΄τριμήνου 2013 θα υπογραφεί η οικεία Σύμβαση.

-
2Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΦΡΑΓΜΑ ΓΡΑΜΜΟΣΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα , 12 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 4836/126504/20β1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΜΕΛ. ΚΑΙ Προς: Δήμο Πέλλας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Χατζηδημητρίου και Εθν. Αντιστάσεως
1ο ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε. 58 100 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Πληροφορίες : Οδ. Καρασαχινίδης Κοιν: ΥΠ.Α.Α.Τ.
Τηλέφωνο : 210 83 .99 849 Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων
Fax : 210 83. 99 721 και Υποδομών
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
Λεωφόρος Αθηνών 56 – Τ.Κ. 10441 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΡΟΥ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ»

Αναφορικά με το έργο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του επανελέγχου της εγκεκριμένης (από την ΤΥΔΚ Ν. Πέλλας) Οριστικής Μελέτης που συνετάχθη από το ΑΡΙΣΤ/ΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ, προέκυψαν τα ακόλουθα :

1. Στοιχεία από Μελέτη χωροθέτησης (τεύχος 13) και τεύχη (1. Τεχνική Εκθεση και 2. Υδρ. Υπολογισμοί) της Οριστικής Μελέτης
1.1 Ταμιευτήρας
Εμβαδόν λεκάνης απορροής 70,90 km2
Παροχή σχεδιασμού υπερχειλιστή Τ= 100 215 m3/s
Παροχή εκτροπής Τ άγνωστο δεν υπάρχουν στοιχεία
Επιφάνεια ταμιευτήρα στην ΑΣΛ 67 στρ.
Χωρητικότητα ταμιευτήρα 400.000 m3
ΑΣΛ +129,67
Στάθμη υδροληψίας (ΚΣΛ) +112 (τεύχος 13)
+118 (τεύχος 1)
1.2 Φράγμα
Υψος φράγματος από φυσ. έδαφος 15 m
Μήκος 232 m
Πλάτος στέψης 6 m
Κλίσεις πρανών 2(o)=1(κ)
Θεμελίωση τάφρου πυρήνα μεγίστου βάθους 4 m
Σώματα στήριξης με αφαίρεση φυτικής γης
Στέψη φράγματος +132,17
Υλικά: πυρήνας από αδιαπέρατο υλικό (από δανειοθαλάμους), φίλτρα από αμμοχάλικο (από δανειοθαλάμους), λιθορριπή

1.3 Υπερχειλιστής στο αριστερό αντέρεισμα
Στέψη +129,67
Μήκος 20 m
Υψος 2,5 m
Διώρυγα φυγής μήκους 96 m
Παροχή σχεδιασμού 155 m3/s

1.4 Εργα εκτροπής – εκκένωσης
Στο αριστερό αντέρεισμα
Σήραγγα διαστάσεων 2,5x3,0 m
Μήκος 112 m
Χαλυβδοσωλήνας Φ800 mm
Μήκος 112 m
Οδός προσπέλασης από υπάρχουσα αγροτική οδό
Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών Δ.Δ. Μυλοτόπου, Αξού, Αραβησσού, Λάκας, Παλαιού Μυλοτόπου και Πλαγαρίου.
2. Παρατηρήσεις
2.1 Γενική διάταξη έργων σχέδιο 2 (κλ. 1:1000)
1. Δεν εμφανίζεται αποκατάσταση κατακλυζομένης οδού Μυλότοπου – Αμπελιών (απαιτούνται τεχνικά έργα;) – συνδυασμός με την έξοδο του υπερχειλιστή.
2. Δεν φαίνονται τα έργα εκτροπής. Μνημονεύεται στην Τεχνική Έκθεση η ύπαρξη σήραγγας εκτροπής, πλην όμως δεν εμφανίζεται ούτε στους υπολογισμούς, ούτε στα σχέδια, ούτε στη προμέτρηση και προφανώς δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου.
3. Δεν αναφέρεται πως θα γίνει η εκτροπή του χειμάρρου (π.χ. με πρόφραγμα).
4. Τα έργα εκκένωσης εμφανίζονται στο δεξιό αντέρεισμα σε αντίθεση με την τεχνική έκθεση που προβλέπονται στο αριστερό.
5. Δεν έχει δοθεί σχέδιο με τη θέση του φράγματος σε σχέση με την κατάντη υφιστάμενη κατάσταση (οικισμοί, δρόμοι κλπ.).
6. Η απεικόνιση των πρανών του φράγματος δεν είναι σωστή (ανάντη – κατάντη πρανές).
7. Ο υπερχειλιστής εδράζεται στο ανάχωμα του φράγματος, η διώρυγα πτώσης προβλέπεται με καμπύλη, χωρίς να υπάρχει υπολογισμός της καθίζησης της επιφάνειας έδρασης, ούτε της συνίζησης του αναχώματος. Αποτέλεσμα της έδρασης άκαμπτης κατασκευής (υπερχειλιστής) σε εύκαμπτο υπόβαθρο (ανάχωμα) χωρίς μέτρα απορρόφησης των παραμορφώσεων είναι η βέβαια καταστροφή του υπερχειλιστή.
2.2 Εκχειλιστής σχέδιο 4
Ο σχεδιασμός είναι απαράδεκτος και επικίνδυνος αφού αγνοεί το φυσικό έδαφος και το φράγμα (στην οριζοντιογραφία)
Ο πυθμένας εξόδου της διώρυγας φυγής βρίσκεται κάτω από το φυσικό έδαφος , χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο απομάκρυνσης των νερών.
2.3 Εκκενωτής σχέδιο 5
Δεν εμφανίζεται στη γενική οριζοντιογραφία και στο σχ. 5 δεν δίνονται υψόμετρα.
3. Προβλήματα – Αστοχίες
3.1 Όγκος φερτών
Ο ετήσιος όγκος φερτών (τεύχος υδρ. υπολογισμών) εκτιμήθηκε σε 87.000 m3/έτος. Αν δεχθούμε (εξαιρετικά ευνοϊκό) ότι το 50% θα κατακρατηθεί από τα προτεινόμενα δύο φράγματα ανάσχεσης (ύψους μόλις 5.0 μ) ο ταμιευτήρας θα πληρωθεί από φερτά υλικά σε 400.000x2/87.000= 9,2 χρόνια και το έργο υδροληψίας (που βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο) ενδεχομένως σε 3 χρόνια. Δηλαδή μηδενίζεται η δυνατότητα συλλογής νερού.
3.2 Φράγμα
1. Στην κατά μήκος τομή δεν δείχνονται ο υπερχειλιστής και τα έργα εκτροπής – υδροληψίας – εκκένωσης.
2. Δεν φαίνονται μέτρα στεγανοποίησης (δεν απαιτούνται ;)
3. Στην επιφάνεια έδρασης των σωμάτων στήριξης προβλέπεται μόνον αφαίρεση φυτικής γης για τη θεμελίωση του αναχώματος. Η απόφαση για την λύση του θέματος αυτού μετατίθεται για την φάση της κατασκευής !!!
4. Ο τρόπος διαζώνησης είναι προβληματικός στην κατασκευή, λόγω του σχήματός του.
5. Δεν φαίνονται οι θέσεις των δανειοθαλάμων.
6. Δεν έχει γίνει υπερύψωση του φράγματος για την απορρόφηση των καθιζήσεων, δεδομένου ότι ο μελετητής δεν ασχολήθηκε με τον υπολογισμό των καθιζήσεων.
3.3 Υπερχειλιστής
Ο υπολογισμός είναι από ανεπαρκής έως και επικίνδυνος διότι:
1. Δέχεται συχνότητα υπολογισμού Τ= 100ετίας.
2. Λαμβάνεται αυθαίρετα σαν δεδομένο ύψος υπερχείλισης 2,50 m (την στιγμή που το ύψος υπερχείλισης προκύπτει από υπολογισμούς) χωρίς κανένα περιθώριο ασφαλείας για τη στέψη του φράγματος (free board μηδέν!!! ) το οποίο θα οδηγήσει σε βέβαιη υπερπήδηση και καταστροφή του αναχώματος.
3. Με δεδομένο το ύψος υπερχείλισης, σε συνδυασμό με τη μείωση της αιχμής πλημμύρας από 215 σε 155 m3/s προκύπτει ότι ο μελετητής δέχεται ότι ο ταμιευτήρας είναι άδειος κατά την πλημμύρα!!!, γεγονός απαράδεκτο για την ασφαλή λειτουργία ενός ταμιευτήρα.
4. Εδράζεται στο σώμα του φράγματος και είναι καμπύλος χωρίς λεκάνη αποτόνωσης.
5. Δεν υπάρχει κανένας υπολογισμός του υδραυλικού προφίλ στη διώρυγα φυγής, που εν γένει αναμένονται υψηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιολογηθεί η συμπεριφορά της.
6. Ο σιδηρούς οπλισμός "υπολογίζεται" σε 27 kg/m3 σκυροδέματος !!! (σχέδιο 8), ποσότητα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
3.4 Εκκενωτής
1. Δεν υπάρχει συσχέτιση με το φυσικό έδαφος.
2. Δεν διευκρινίζεται πως θα παραμείνει κλειστός κατά την λειτουργία του έργου. (Προβλέπονται δικλείδες πόσες και πού;)
3.5 Εκτροπή – Υδροληψία
Δεν υπάρχουν σχέδια.
3.6 Δεν υπάρχει μελέτη θραύσεως του φράγματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος.
3.7 Δεν υπάρχουν τεύχη στατικών υπολογισμών. Οι διάμετροι οπλισμών είναι παντού Φ10 !
4. Συμπέρασμα
Η παραπάνω «μελέτη» χρήζει πλήρους ανασύνταξης. Η τεχνική της επάρκεια και η πληρότητά της, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν την προώθησή της σε δημοπράτηση για κατασκευή.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΙΚΑΤ. ΣΥΝΤΗΛΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Τ.Μ.Κ.
Τμήμα Β1
…………………………………………………………………………………………………………………..
3Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Α. Νέοι Αγρότες – Μέτρο 112

Στο πλαίσιο της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου και στο Μέτρο της «Εφάπαξ Πριμοδότησης Πρώτης Εγκατάστασης» εντάχθηκαν 1.038 δικαιούχοι για τους οποίους διατέθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου έχει ολοκληρωθεί η 1η Προκήρυξη του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 (ΠΑΑ). Εγκρίθηκαν 709 δικαιούχοι συνολικού προϋπολογισμού 10,4 εκατ. ευρώ.

Έως σήμερα έχει καταβληθεί η 1η δόση (70%) του πριμ ενίσχυσης σε όλους τους δικαιούχους Νέους γεωργούς του Νομού, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 7,28 εκ. €.

Β. Σχέδια Βελτίωσης Μέτρο 121

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 εντάχθηκαν 96 Σχέδια Βελτίωσης Ζωικής Παραγωγής συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 8,9 εκατ. ευρώ.
Ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο έχουν ενταχθεί 32 επενδυτικά σχέδια συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2,6 εκατ. Ευρώ. Οι μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 1,8 εκατ. Ευρώ.

Στη δράση των Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (αλμεκτήρια) εγκρίθηκαν 10 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 207 χιλ. €.

Στη προκήρυξη των Μεγάλων Σχεδίων Βελτίωσης έχουν υποβληθεί 687 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 40,4 εκ €. Έχουν αξιολογηθεί 561 επενδυτικά σχέδια, με 32 από αυτά συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,7 εκ. €, να έχουν λάβει προέγκριση ή οριστική έγκριση.

Δημοσιεύτηκε στις 18 Δεκεμβρίου, 2012


Σχόλια