Pellanet

Θ. Τζάκρη: Ομιλία στη Βουλή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών»

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών & άλλες διατάξεις» ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει ένα σύνολο παθογενειών στον τομέα των επιβατικών μεταφορών, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των επιβατικών μεταφορών, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προώθησης της αστικής κινητικότητας.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Τζάκρη ανέφερε τα εξής:

Πλαίσιο λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Ειδικότερα και αναφορικά με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για το πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, είναι σαφές πως σήμερα η οργάνωση της λειτουργίας τους χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο κανονιστικών κειμένων που διαμορφώνουν ένα παρωχημένο και μη αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο καθιστά αδύνατο τον αποτελεσματικό έλεγχο των παραβάσεων, επιδρώντας αρνητικά στη ποιότητα των επιβατικών μεταφορών και την οδική ασφάλεια. Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει συνολικά τα ζητήματα αυτά,

  • κωδικοποιώντας και αναδιοργανώνοντας τα κανονιστικά κείμενα που καθορίζουν τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μερών (ιδιοκτητών - εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οδηγών και επιβατών),
  • διαμορφώνοντας ένα νέο και αποτελεσματικότερο σύστημα ελέγχου, που περιλαμβάνει τόσο τα όργανα, όσο και τις διαδικασίες ελέγχου των παραβάσεων,
  • εισάγοντας για πρώτη φορά την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων με κριτήριο τη βαρύτητά τους, καθορίζοντας παράλληλα το ύψος των προστίμων βάσει αυτής,
  • προωθώντας τον προληπτικό χαρακτήρα του συστήματος επιβολής προστίμων.

Σημειώνεται πως θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συνεισέφερε στην επίτευξη των αναμενόμενων ωφελειών του νομοσχεδίου, η πρόβλεψη συγκεκριμένων μέτρων διαρκούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του νέου συστήματος ελέγχου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -όπως το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση- στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσής του.

Πλαίσιο λειτουργίας UBER και υπηρεσιών ηλεκτρονικής - τηλεφωνικής διαμεσολάβησης στη μεταφορά επιβατών

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για το πλαίσιο λειτουργίας της UBER και γενικότερα των υπηρεσιών τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών, είναι σαφές πως μέχρι και σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί οποιοδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Η παντελής αυτή έλλειψη κανόνων έχει επιφέρει ασυδοσία και στρεβλώσεις στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και μια δικαιολογημένη αναστάτωση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που θίγονται από την απουσία των απαραίτητων ρυθμίσεων.

Επιπρόσθετα, η διαρκής ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης και η καθιέρωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, καθιστούν την αναγκαιότητα της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου ακόμη πιο επιτακτική.

Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει το προαναφερθέν θεσμικό κενό, εισάγοντας για πρώτη φορά ενιαίους κανόνες λειτουργίας για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών.

Παράλληλα, καθορίζει το απαραίτητο πλαίσιο ελέγχου, προβλέποντας τη δημιουργία στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, ηλεκτρονικού «Μητρώου» των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των Ε.Ι.Χ. με οδηγό, των οδηγών, αλλά και όλων των Φορέων διαμεσολάβησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το νομοσχέδιο μεριμνά μεταξύ άλλων και για τη διασφάλιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, προβλέποντας τη φορολόγηση βάσει της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, σε όλες τις περιπτώσεις που η υπηρεσία μεταφοράς διενεργείται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Σε κάθε περίπτωση, το νομοσχέδιο πρόκειται να έχει θετικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία, καθώς ο καθορισμός κανόνων και ενός ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας αποτελεί εξ' ορισμού τη βασική προϋπόθεση ανάπτυξης.

Συνυπολογίζοντας βέβαια τη διαρκή ανάπτυξη των υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόβλεψη για την κατεύθυνση μέρους των εσόδων που θα προκύψουν από τη λειτουργία του νέου πλαισίου για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, στη βελτίωση του συστήματος των επιβατικών μεταφορών συνολικά.

Τροποποίηση Κ.Ο.Κ.

Σχετικά με την τροποποίηση του Κ.Ο.Κ., το νομοσχέδιο εισάγει ριζικές αλλαγές στη δομή του συστήματος επιβολής προστίμων.

 

Προβλέποντας την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων βάσει της επικινδυνότητάς και τον καθορισμό του ύψους των προστίμων βάσει αυτής, επιδιώκεται η διασφάλιση του αποτρεπτικού χαρακτήρα των προστίμων έναντι του κατασταλτικού.

Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη για την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων κατά την επιβολή των προστίμων κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας για πρώτη φορά ενός κοινωνικά δικαιότερου συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως για την εισαγωγή τόσο δομικών αλλαγών, θα πρέπει να εντοπιστούν, να εξεταστούν, να αξιολογηθούν και να παρουσιαστούν αναλυτικά οι λόγοι αστοχίας του προηγούμενου συστήματος, ώστε να προκύψει με τον πλέον ορθολογικό τρόπο η αιτιολόγηση της μετάβασης σε ένα τόσο δομικά διαφορετικό σύστημα.

Συνολική αξιολόγηση

Εν γένει, το νομοσχέδιο λαμβάνει υπόψη καλές πρακτικές και προσεγγίσεις αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας των επιβατικών μεταφορών, επιλύει το κρίσιμο ζήτημα της πλήρους έλλειψης ρυθμιστικού πλαισίου στην αγορά των υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών, αντιμετωπίζει ένα σύνολο παθογενειών με γνώμονα τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, υποστηρίζει την προώθηση της αστικής κινητικότητας, ευθυγραμμίζεται με βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ και ως εκ τούτου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Λοιπές παρατηρήσεις

Στο Κεφάλαιο 2, άρθρο 12, πέραν της αναφοράς στις διατάξεις του ν. 2472/1997 αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο Κεφάλαιο 2, άρθρο 12, η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» αναφέρεται ως «Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Δημοσιεύτηκε στις Μάρτιος 14th, 2018


Σχόλια