Pellanet

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου Έδεσσας

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  203/2017

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Σήμερα 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17.151/7.8.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 10 Πασχάλης Αλέξανδρος
3 Βερικούκης Χρήστος 11 Πέτκος Χρήστος
4 Γιώγας Δημήτριος 12 Σαμλίδης Μιχαήλ
5 Δασκάλου Χρήστος 13 Σόντρας Ιωάννης
6 Δίου Αναστάσιος 14 Ταπαζίδης Δημήτριος
7 Ζδρου Αικατερίνη 15 Φουνταλής Μιχαήλ
8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 7 Μουράτογλου Ιωάννης
2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 8 Ρυσάφης Αντώνιος
3 Δημητριάδης Βασίλειος 9 Ταμβίσκου Ευτυχία
4 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 10 Τσιβόγλου Χρήστος
5 Κούκος Γεώργιος 11 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
6 Μάρκου Διονύσιος 12 Χατζόγλου Ιωάννης

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων κι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

α. Άγρα  κ. Θεόφιλος Καραμπάσης

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 11.8.2017 επιστολή της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου κας Ευτυχίας Ταμβίσκου, η οποία  έχει ως εξής:

«Ως γιατρός του Νοσοκομείου Έδεσσας, είμαι αποδέκτης σε καθημερινή βάση, των προβλημάτων που απασχολούν τους ασφαλισμένους συμπολίτες μας, στο πρώην Ι.Κ.Α. Πρόσφατα και το εργατοϋπαλληλικό κέντρο αφουγκραζόμενο την αγωνία των εργαζομένων και ασφαλισμένων συμπολιτών μας, έστειλε επιστολή για δεύτερη φορά, στο Υπουργείο Υγείας αλλά και στους λοιπούς αρμόδιους φορείς, ζητώντας στελέχωση από ειδικούς ιατρούς.

Θα εμμείνω σε δύο προβλήματα που κατά την άποψή μου δύνανται να επιλυθούν άμεσα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία και του Νοσοκομείου Έδεσσας αλλά και Περιφερειακών Ιατρείων.

1. Όντως ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων ταλαιπωρείται καθημερινά, αφού μία γιατρός του ΠΕΔΥ, δεν επαρκεί να καλύψει με τις δύο ημέρες παρουσίας της, όλες τις ανάγκες όχι μόνον ως προς την συνταγογράφηση αλλά και ως προς έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων, βιβλιαρίων υγείας και άλλων τακτικών αλλά και έκτακτων περιστατικών. Ο περιορισμός (πλαφόν) επίσης που υπάρχει στην συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά και στις εργαστηριακές εξετάσεις μηνιαίως, καθυστερεί περεταίρω την διεργασία. Η λύση του Νοσοκομείου δεν είναι η καλύτερη εφ όσον πρέπει να προϋπάρξει ραντεβού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε πολλοί συμπολίτες μας καταφεύγουν στα ιδιωτικά ιατρεία όμως αυτό δεν αποτελεί λύση για τους πολλούς.
Άρα είναι απαραίτητη άμεσα η πρόσληψη 3 (τριών) γενικών ιατρών . Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, είναι άμεσα εφικτή η μεταφορά, απόσπαση ή μετακίνηση εκ περιτροπής, ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, από τα Κ.Υ. στο ΠΕΔΥ, ώστε να καλύπτεται όλη η εβδομάδα από όσο το δυνατόν όλες τις ειδικότητες.

2. Εξ ίσου σημαντικό ζήτημα είναι η λειτουργία του ακτινολογικού εργαστηρίου του ΠΕΔΥ. Υπενθυμίζουμε ότι έχει στελεχωθεί με ιατρό ειδικότητας Ακτινολογίας εδώ και ένα 6μηνο, μα υπολείπεται μία γνωμάτευση από έναν ειδικό Ακτινοφυσικό, ο οποίος θα πιστοποιήσει την καλή λειτουργία του χώρου και του ακτινολογικού μηχανήματος. Το αποτέλεσμα αυτού θα είναι, αφενός η εξυπηρέτηση εκατοντάδων ασφαλισμένων αλλά και η μεγάλη αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου μας. Ο Δήμος Έδεσσας και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει όχι μόνο να εκδώσει ψήφισμα υποστήριξης αλλά και να πιέσει προς κάθε κατεύθυνση για εξεύρεση άμεσης λύσης».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη της λειτουργίας του ΠΕΔΥ Έδεσσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την έκδοση ψηφίσματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Έδεσσας, αλλά και των Περιφερειακών Ιατρείων, προτείνουμε και ζητούμε:

1. την άμεση πρόσληψη τριών [3] γενικών ιατρών, σε διαφορετική περίπτωση τη μεταφορά, απόσπαση ή μετακίνηση, εκ περιτροπής, ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, από τα Κ.Υ. στο ΠΕΔΥ, ώστε να καλύπτεται όλη η εβδομάδα με όλες τις ειδικότητες.

  1. την άμεση έκδοση γνωμάτευσης ειδικού Ακτινοφυσικού, που θα πιστοποιεί τον χώρο τοποθέτησης και το ακτινολογικό μηχάνημα προκειμένου να λειτουργήσει και να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους.

Β. Την αποστολή του ανωτέρω ψηφίσματος στον Υπουργό Υγείας,  στον Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας,  στους Βουλευτές του Νομού και στα Μ.Μ.Ε.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 203/2017

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Έδεσσα  14.8.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δίου

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα

Αναστασία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Σαμλίδης Μιχαήλ,

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης Δημήτριος, Φουνταλής

Μιχαήλ.

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):

- Δημοτική Σύμβουλο κα Ευτυχία Ταμβίσκου

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-    Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα

 

7

 

Δημοσιεύτηκε στις 17 Αυγούστου, 2017


Σχόλια

pellanet facebook